Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7576
771 views • May 18, 2022

President Biden Eases Restrictions on Cuba

NTD News
NTD News
The Biden administration is easing restrictions on Cuban travel and remittances. This will allow thousands more Cubans to emigrate to the United States, and Cubans already in the United States will be able to send more money back home.
Comment 0