Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,480 views • January 5, 2022

🔥不給中共分化機會!台重申挺立陶宛 不評論立國內政|西安男發病求隔離遭拒 一家6口全確診|前葛蘭素史克研究員認替陸企竊密|早安新唐人【2022年1月5日】|新唐人亞太電視

🔷桃機4確診定調群聚感染 前進指揮所啟動3任務 🔷台重申挺立陶宛決心 不評論立國內政 🔷西安封城 男發病求隔離遭拒 一家6口全確診 🔷竊取國際藥廠機密給陸企 華裔研究員認罪 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0