Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
183 views • June 25, 2022

1940年,兩萬多波蘭精英死在了卡廷森林,誰是兇手?德國和蘇聯相互推諉,直到50年後我們才知道歷史的真相。

大雄畫里話外
Show All
Comment 0