ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
492 views • June 11, 2022

How To Use Keyhole Method To Solve The Pyraminx

TheSimonShi
TheSimonShi
The first 1,000 people to use the link will get a 1 month free trial of Skillshare: https://skl.sh/thesimonshi06221 Timeline 0:00 Intro 0:47 Step 1: 1st 2 Edges 2:09 Step 2: Align Centers 3:46 Learn More With Skillshare 4:39 Step 3: Complete Keyhole 6:55 Step 4: Last step case 1 8:34 Step 4: Last step case 2 9:44 Step 4: Last step case 3 🧩 Get your puzzles at SpeedCubeShop with my discount code "SIMON" 🧩 ► https://speedcubeshop.com 💻 More on my Life! 💻 --------------------------------------------------------------------- TikTok ►► https://www.tiktok.com/@thesimonshi? Instagram ►► https://www.instagram.com/the_simonshi/ My SOCIALS ►► https://www.thesimonshi.com/socials SUBSCRIBE! ►► https://youtube.com/c/TheSimonShi My discord ►► https://discord.gg/RfcA32T 🏊‍♂️ My triathlon channel ► https://www.youtube.com/channel/UCjbj9CoBB9QA5f7K3L3hT5A --------------------------------------------------------------------- Simon Says Cube! 🧩 Most viewed video: https://www.youtube.com/shorts/LxjsMV2iF84 17x17 Underwater: https://youtu.be/e0mzFHog1JM How to solve a Rubik's cube: https://youtu.be/yjG4HsZJhpg WCA Puzzles: https://youtu.be/gl_sISUEkRo
Show All
Comment 0