Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10714
546 views • August 2, 2022

Robotic Owl Helps Researchers: Biological Balancing Act at Lake Michigan

NTD News
NTD News
A re-population attempt of a Great Lakes bird has started to impact a local endangered species, so the conservation program is enlisting the help of a robotic owl. The Smithsonian is using a robotic owl to research a small falcon called the merlin near Lake Michigan.
Show All
Comment 0